Odpady – są to materiały i substancje stałe i ciekłe, za wyjątkiem ścieków. Powstają na skutek działalności człowieka, jego życia i pracy. Odpady możemy podzielić między innymi na komunalne, czyli takie, które wytwarzamy w naszych domach i przemysłowe, które powstają w zakładach pracy.

 

Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych.

 

Odpady niebezpieczne – to odpady, produkty, substancje, preparaty chemiczne zakwalifikowane jako bardzo toksyczne, rakotwórcze oraz szkodliwe dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

 

Magazynowanie odpadów – jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

 

Gospodarowanie odpadami – zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

 

Recykling – to powtórne wykorzystywanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach. Inaczej można powiedzieć, że recykling to proces, w którym z zużytych materiałów odzyskuje się cenne surowce i wykorzystuje do wytworzenia nowych produktów.
Recykling
Produkty oznaczone takim symbolem są przyjazne środowisku, ponieważ mogą być poddane recyklingowi, czyli można z nich odzyskać cenne surowce.

 

Segregacja odpadów komunalnych, czyli odpadów wytworzonych w domach, to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych. Jest to jedna z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów.

 

Segregacja i recykling odpadów pozwalają na:

  • przetworzenie i wykorzystanie surowców wtórnych na nowe materiały,
  • ograniczenie ilości odpadów, dzięki czemu oszczędza się miejsca na składowiskach,
  • ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
  • ograniczenie zużycia surowców naturalnych,
  • oszczędzanie zużycia energii,
  • ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery.

 

Utylizacja – wykorzystywanie odpadów jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacja rozumiana jest jako zniszczenie.

 

Zbieranie odpadów – to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów. Zbieranie ma na celu przygotowanie odpadów do ich transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

 

Składowisko odpadów – miejsce odpowiednio zabezpieczone i przygotowane, którego przeznaczeniem jest przyjmowanie odpadów. Każde składowisko powinno być przygotowane w sposób nie stanowiący zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

 

Ekologia – to dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym (środowiskiem).

 

Ochrona przyrody – ogół działań zmierzających do zachowania w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

 

Ochrona środowiska – dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i wody, podejmujący działania mające na celu zapobieganie przed ich zanieczyszczeniem, np. ściekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin, odpadami itp.

 

Zanieczyszczenie - dowolna substancja wprowadzona przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do otaczającego powietrza, wody lub gruntu, która może prawdopodobnie mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i/lub np. korozję metali.

 

Efekt cieplarniany – to ocieplenie klimatu na Ziemi. Jego powodem jest wzrost w atmosferze ziemskiej ilości gazów cieplarnianych, czyli przede wszystkim dwutlenku węgla, ale również tlenku azotu.